Talen:
Home » COP26 » Niveau 1

De hoofdpunten van het Pact van Glasgow (COP26) 2021

COP26 Welkom pagina

Context - De 26e Wereldklimaatconferentie van de partijen zorgde op het niveau van de Verenigde Naties voor een consensus over belangrijke maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.

Er werd een akkoord bereikt over de onopgeloste kwesties die een volledige uitvoering van de Overeenkomst van Parijs inzake koolstofmarkten en transparantie in de weg stonden.

  • Bron:UNFCCC (2021)
  • Samenvatting en details: GreenFacts
Laatste Update: 25 januari 2022

Achtergrond

 

Referentie :  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf

 

De 26e Wereldklimaatconferentie (COP26) eindigde met de goedkeuring van het KlimaatPact van Glasgow, dat na zes jaar van intense onderhandelingen een consensus voor de Verenigde Naties inhoudt over de belangrijkste maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. Er werd eindelijk een akkoord bereikt over de onopgeloste kwesties die de volledige uitvoering van de Overeenkomst van Parijs over koolstofmarkten en transparantie in de weg stonden.

1. Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen van het Pact van Glasgow?

De meest concrete verwezenlijking in Glasgow was dat de ondertekenende landen overeenkwamen hun 2030-doelstellingen te herzien en aan te scherpen om ze in overeenstemming te brengen met de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs. Tegen eind volgend jaar, en voor de landen die dat nog niet hebben gedaan, moeten de landen op zijn minst formeel een Nationally Determined Contribution (NDC) in die zin indienen of ervoor zorgen dat dit engagement in hun huidige NDC's wordt weergegeven.

Een tweede, meer symbolische stap voorwaarts is dat in de tekst van het COP26-besluit fossiele brandstoffen expliciet worden genoemd, zonder evenwel naar gas en olie te verwijzen, en dat ook wordt vermeld dat een einde moet worden gemaakt aan "inefficiënte subsidies" voor fossiele brandstoffen.

Een nieuwe verklaring, getiteld "Leren voor onze planeet: Klimaatactie" verbindt landen er ook toe om vóór COP27 de vooruitgang te toetsen aan hun verbintenissen.

2. Welke organisaties hebben deelgenomen om het Glasgow-Pact in de praktijk om te zetten?

Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleiders en ministers kwamen in een speciale zitting bijeen om concrete, onmiddellijke en langetermijnmaatregelen te nemen en te bespreken hoe alle geledingen van de samenleving moeten worden betrokken bij de maatregelen die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken, en zij leken vastbesloten om tot actie over te gaan.

3. Hoe is de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C aangepakt?

De deelnemende landen erkenden het wetenschappelijke bewijsmateriaal van het IPCC, waaruit blijkt dat er meer moet worden gedaan om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen binnen dit decennium met 45% te verminderen. Eenentachtig landen, die bijna driekwart van de mondiale uitstoot vertegenwoordigen, hebben zich er nu toe verbonden deze doelstelling van nuluitstoot tegen het midden van de eeuw te verwezenlijken.

De partijen worden echter alleen "aangemoedigd" om hun emissiereducties te verdiepen en hun nationale klimaatactieverbintenissen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van Parijs.

De huidige inspanningen zijn ontoereikend: als alle toezeggingen volledig en op tijd worden nagekomen, zullen zij er slechts in slagen de temperatuur tegen het einde van de eeuw tot 1,8°C te beperken.

4. Zijn de uitvoeringsvoorschriften van de Overeenkomst van Parijs aangenomen?

Zes jaar na de ondertekening is een akkoord bereikt over het "Paris Rulebook" voor de werking van de koolstofmarkten. Het omvat een vijfjaarlijkse actualisering van de "nationaal vastgestelde bijdragen" van alle partijen, en bestuursregels voor de transparantie van de ondernomen acties. Er zijn ook regels vastgesteld voor het toezicht op de internationale "koolstofmarkten" en in 2022 zal een "toezichtsorgaan" van start gaan om methodologieën en administratieve voorschriften voor de markt te ontwikkelen.

5. Welke maatregelen zijn er specifiek genomen met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering?

Het Pact van Glasgow bepaalt dat de steun voor aanpassing aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering tegen 2025 moet worden verdubbeld ten opzichte van 2019 en er is een proces op gang gebracht om de nieuwe mondiale financieringsdoelstelling vast te stellen. In een werkprogramma voor de vaststelling van de mondiale aanpassingsdoelstelling zullen de collectieve behoeften en oplossingen worden aangegeven voor de klimaatcrisis die reeds vele landen treft. Er wordt ook gedurende twee jaar een dialoog van Glasgow opgestart om te bespreken hoe activiteiten ter voorkoming, minimalisering en aanpak van verlies en schade kunnen worden gefinancierd.

6. Welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot "koolstofmarkten"?

Een wereldwijde koolstofmarkt vormt nu een aanvulling op de regels voor het meten van broeikasgassen, transparantie van genomen maatregelen en geharmoniseerde methoden voor het "rapporteren" van nationale resultaten die in 2018 tijdens COP24 en de conferentie van Katowice zijn aangenomen. De voorwaarden voor de handel in emissierechten tussen staten zullen worden geregeld volgens bindende normen en vastgesteld toezicht.

Er zal een onafhankelijk panel van deskundigen worden opgericht om de regeringen te voorzien van advies en duidelijke normen voor het meten en analyseren van de verbintenissen inzake "netto-nul-emissies".

7. Wat zal de internationale financiering van de klimaatplannen zijn?

De verplichting om de belofte na te komen van een budget van 100 miljard dollar, dat tot dusver nooit is gehaald, werd opnieuw bevestigd. Een centraal element van de tijdens COP26 genomen besluiten is de bevestiging van de solidariteit met de kwetsbare staten die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering.

Voor het eerst heeft een COP de rol van inheemse volkeren en plaatselijke gemeenschappen echt erkend en naar waarde geschat. Verscheidene regeringen en stichtingen hebben toegezegd 1,7 miljard dollar te investeren om de inspanningen van deze inheemse en lokale bevolkingsgroepen te ondersteunen.

8. Welke vooruitgang heeft het Pact geboekt op het gebied van biodiversiteit en ontbossing?

In Glasgow hebben landen die meer dan 90% van de bossen in de wereld vertegenwoordigen, een multinationale verbintenis aangegaan om de ontbossing tegen 2030 een halt toe te roepen. De financieringsbehoeften worden geraamd op 78 tot 91 miljard US$ per jaar. De verklaring omvat een mondiale toezegging voor bosfinanciering om "bossen en duurzaam landgebruik te helpen bevorderen".

In de besluiten van het Pact van Glasgow is ook terdege rekening gehouden met de bijdrage van ecosystemen voor de opslag van broeikasgassen en met het belang van bescherming van die ecosystemen om de doelstelling van een maximale temperatuurstijging van 1,5°C te halen.

9. Welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot de oceanen?

De oceanen worden genoemd in de preambule van het Pact van Glasgow, waarin wordt gewezen op "het belang van het waarborgen van de integriteit van alle ecosystemen, met inbegrip van bossen, de oceaan en de cryosfeer, in het bijzonder naar aanleiding van de verklaring "Oceaan voor het klimaat"".

Meer specifiek worden in artikel 60 van het Pact de verschillende werkprogramma's en organen opgeroepen om met de oceanen verbonden acties in hun mandaten en stappenplannen op te nemen en te versterken, en over deze activiteiten verslag uit te brengen via de bestaande rapportageprocedures.

Artikel 61 voorziet in de organisatie van een jaarlijkse dialoog over het oceaanklimaat onder auspiciën van het Hulporgaan voor wetenschappelijk en technologisch advies, bekend als het SBSTA.

10. Welke besluiten zijn er genomen over het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, gas en olie) als energiebron?

In een besluit van COP26 worden fossiele brandstoffen, die verantwoordelijk zijn voor 75% van alle broeikasgasemissies, expliciet vermeld. Het is de allereerste keer dat een COP een passage heeft opgenomen die betrekking heeft op de wereldwijde energietransitie door het versneld uitfaseren van steenkool en het verminderen van subsidies voor fossiele brandstoffen. In de definitieve tekst is alleen sprake van een "geleidelijke vermindering" en niet van een "geleidelijke stopzetting van het gebruik van steenkool". Een twintigtal landen heeft zich aangesloten bij een overeenkomst om de buitenlandse financiering van projecten voor fossiele brandstoffen tegen eind 2022 stop te zetten.

11. Wat is er besloten over methaanemissies?

Bijna 100 landen hebben de Global Methane Pledge ondertekend, het initiatief om de uitstoot van methaan (als broeikasgas 25 keer krachtiger dan CO2) tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van 2020. Canada en de VS hebben zich verbonden tot een vermindering met 75% in de olie- en gassector.

12. Wat was de rol van jongeren in de klimaatonderhandelingen?

De Young Climate Leaders, die tijdens COP26 bijeenkwamen met onderhandelaars, ambtenaren en ministers uit de hele wereld, brachten jonge deskundigen bijeen om urgente klimaatprioriteiten onder de aandacht te brengen. Zij presenteerden de COY16-verklaring aan de Global Youth Position, die de standpunten van meer dan 40.000 jonge klimaatleiders uit de hele wereld vertegenwoordigt.

 

Referentie :  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf