Talen:
Home » Acrylamide levensmiddelen » Begrippenlijst

Acrylamide in levensmiddelen: zijn er risico's voor de gezondheid?

 

Begrippenlijst over Acrylamide in levensmiddelen: zijn er risico's voor de gezondheid?

de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

"Na een reeks voedselverschrikkingen in de jaren negentig (bijv. BSE, dioxines ...) die het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de voedselketen ondermijnden, concludeerde de Europese Unie dat er een nieuw wetenschappelijk orgaan moest worden opgericht dat belast is met het verstrekken van onafhankelijk en objectief advies over voedselveiligheidskwesties die verband houden met de voedselketen, met als hoofddoelstelling zoals uiteengezet in het Witboek over voedselveiligheid: "... bijdragen tot een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument op het gebied van voedselveiligheid, waardoor het vertrouwen van de consument kan worden hersteld en onderhouden. "Het resultaat was de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De EFSA werd in 2002 voorlopig in Brussel opgericht en biedt onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle aangelegenheden die verband houden met de voedsel- en voederveiligheid - waaronder diergezondheid en dierenwelzijn en gewasbescherming - en verstrekt wetenschappelijk advies over voeding in relatie tot de communautaire wetgeving. De Autoriteit communiceert op open en transparante wijze met het publiek over alle zaken die onder haar bevoegdheid vallen. De risicobeoordelingen van de EFSA bieden risicomanagers (bestaande uit EU-instellingen met politieke verantwoordelijkheid, dwz de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad) met een degelijke wetenschappelijke basis voor het bepalen van beleidsgestuurde wetgevende of regelgevende maatregelen die nodig zijn om een ​​hoog niveau van consumentenbescherming met betrekking tot voedsel te waarborgen ." (Bron: www.efsa.europa.eu )

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. (Bron: www.rivm.nl/  )

Kanker

Gelijk welke van een groep ziektes die ontstaat wanneer lichaamscellen abnormaal worden en het vermogen hebben zich te verspreiden en te groeien in naburige weefsels en andere delen van het lichaam (kwaadaardigheid). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Populatie

Een groep of een zeker aantal mensen die in een welbepaald gebied leven of gelijkaardige kenmerken (zoals beroep of leeftijd) hebben. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Scenario

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts )

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is een complex, uitermate verfijnd systeem dat lichaamsactiviteiten regelt en coördineert.

Het omvat:

  • het centrale zenuwstelsel, dat bestaat uit de hersenen en de ruggengraat, en
  • het perifere zenuwstelsel, met daarin begrepen de ogen, de oren, de smaak- en reukorganen alsook de tastzintuigen in de huid, de gewrichten, de spieren en andere lichaamsdelen.
(Bron: GreenFacts, op basis van Ohio State University Medical Centre About the Nervous System . )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Aspirine & Kanker Welkom pagina
Uit diverse uittreksels over aspirine uit het World Cancer Report 2020 blijkt dat aspirine belangrijke preventieve effecten kan hebben op verschillende vormen van kanker, die hier worden belicht.
Kanker preventie Welkom pagina
Wat zijn de strategieën voor kankerpreventie en vroege detectie?
Blootstelling aan meerdere chemische mengsels Welkom pagina
Maar hoe evalueer je het risico van meerdere mogelijke combinaties van chemicaliën als ze in een mengsel aanwezig zijn?
A-Z Lijst