Talen:

Milieucyclus

Vergelijkbare term(en): Biogeochemische kringloop, Voedingsstoffenkringloop.

Definitie:

Een natuurlijk proces waarbij elementen in verscheidene vormen constant worden gerecycleerd tussen de verschillende milieucompartimenten (bv. lucht, water, bodem, organismen).

Voorbeelden ervan zijn de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus en de waterkringloop.

Bron: GreenFacts

Meer:

Koolstofcyclus
Stikstofcyclus
Fosforcyclus
Waterkringloop

De koolstofcyclus (of koolstofkringloop) bestaat uit de opname van koolstofdioxide door planten via fotosynthese, het verteren door dieren en de vrijgave ervan in de atmosfeer via de ademhaling en verrotting van organische materialen. Menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen dragen bij tot de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer.

De stikstofcyclus (of stikstofkringloop) betekent de opname van stikstof uit de atmosfeer via een proces dat men fixatie noemt en dat uitgevoerd wordt door bacteriën of industriële processen. De ontbinding van biologisch afval door bacteriën kan de stikstof terug in de atmosfeer brengen. Stikstof wordt door de mensen vooral gebruikt als meststof voor landbouwgronden, maar het overmatig gebruik kan tot ernstige problemen leiden (zoals eutrofiëring).

De fosforcyclus (of fosforkringloop) omvat de opname van fosfor door organismen. In het milieu wordt fosfor vooral aangetroffen in gesteenten en natuurlijke verweringsprocessen kunnen het vrijmaken voor biologische systemen. Na de afbraak van het biologisch afval, kan fosfor zich in grote hoeveelheden in bodems en sedimenten opstapelen. Fosfor wordt door de mensen gebruikt als meststof voor landbouwgronden en in reinigingsmiddelen. Het overdadig gebruik van fosfor leidt tot eutrofiëring.

De waterkringloop (of watercyclus) is het proces waarbij water de sequentie doorloopt van lucht (condensatie) naar de aarde (neerslag) en vervolgens terugkeert in de atmosfeer (verdamping). Men spreekt eveneens van de hydrologische cyclus.

Het menselijk gebruik van water, bijvoorbeeld voor irrigatie of door de bouw van stuwdammen, kan de waterkringloop wijzigen.

Bron: GreenFacts

Gerelateerde woorden:

Ecosysteem - Nutriënten

Vertalingen:

English: Environmental cycles
Español: Ciclo medioambiental
Français: Cycle naturel

Verwante publicaties: