Talen:
Home » Biodiversiteit (CBD) » Begrippenlijst

Biodiversiteit Een Wereldwijd Perspectief

 

Begrippenlijst over Biodiversiteit

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt deel uit van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de fusie van de vroegere afdelingen Natuur en Bos & Groen van het vroegere AMINAL.

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het uitvoeren en het ondersteunen van het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, bos, parken en openbaar groen in Vlaanderen en dit van in de stadskern tot in het buitengebied.

Binnenwateren

De binnenwateren van een land bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijn. Dit ter onderscheid van de zee.

De binnenwateren zijn in twee groepen te verdelen:

  • rivieren, kanalen en meren die voor binnenvaartschepen bevaarbaar zijn;
  • alle maritieme wateren achter de basislijn: baaien, mondingen en zeehavens.
Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biodiversiteitsverdrag

Het Biodiversiteitsverdrag (CBD), door 150 regeringen op de Rio Wereldtop in 1992 ondertekend, is gewijd aan de promotie van duurzame ontwikkeling. Het is opgevat als een hulpmiddel voor de praktische omzetting van de Agenda 21 principes. De Conventie erkent dat biologische diversiteit verder reikt dan de bescherming van planten, dieren, micro-organismen en hun ecosystemen alleen – biologische diversiteit betreft ook de mensen en hun behoefte aan voedselveiligheid , geneesmiddelen, zuiver water en lucht, huisvesting en een schoon en gezond milieu om in te leven. (Bron: CBD Website )

Bioom

Een relatief homogeen gebied over een zeer grote geografische uitgestrektheid, gekenmerkt door een typische vegetatie en daarmee samenhangend dierenleven.

Vb. tropisch regenwoud, grassavanne, toendra. (Bron: Het Belgisch Uitwisselingsweb Verdrag inzake biologische diversiteit: Verklarende woordenlijst  )

Countdown 2010

Countdown 2010 werkt dicht samen met landen, regios en de civil society om regeringen te helpen, het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling en op andere gelegenheiden hebben wereldleiders zich verplicht, dit 2010 doel voor biodiversiteit te bereiken en bijgevolg de in dit rapport beschrevene uitdagingen aan te gaan. (Bron: Countdown 2010 Website )

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecologische diensten

De voordelen die mensen genieten van ecosystemen. Hieronder vallen toevoerdiensten als voedsel en water, regulerende diensten als de beheersing van overstromingen en ziekten; culturele diensten als spirituele, recreatie- en culturele voordelen; en ondersteunende diensten als de voedselkringloop die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Summary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Genen

De functionele en fysieke basis van erfelijkheid gaat over van ouders op nakomelingen. Genen zijn stukjes DNA en de meeste genen bevatten de informatie voor het aanmaken van een specifieke proteïne. (Bron: US National Human Genome Research Institute (NHGRI) Talking Glossary of Genetic Terms  vertaald door GreenFacts )

Habitat

De plaats waar en de milieuomstandigheden waarin een bepaald organisme leeft of groeit. (Bron: GreenFacts)

IUCN Rode Lijst

De Rode Lijst van bedreigde soorten van het IUCN (de Wereldunie voor Natuurbehoud) is een enorme centrale databank waarin het statuut opgenomen is van duizenden planten- en diersoorten wereldwijd.

De soorten worden bestudeerd en geëvalueerd aan de hand van een aantal kwantitatieve criteria op basis van biologische factoren: de mate van achteruitgang, de totale populatie, de zones waar de soorten voorkomen, de populatiedichtheid en de fragmentatie van de verspreiding. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Kwetsbaarheid (van ecosystemen)

Blootstelling aan onvoorziene gebeurtenissen en stress, en het onvermogen om daarmee om te gaan. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Meer…

Natuurpunt

"De missie van Natuurpunt legt sterk de nadruk op complementariteit: vernieuwing vanuit een traditie, zelfontplooiing in een maatschappelijk engagement, verschillende werkingsvelden die elkaar aanvullen, democratische werking met een centrale aansturing, natuurbehoud in het perspectief van duurzame ontwikkeling."

Nutriënten

Nutriënten of voedingsstoffen zijn de ongeveer twintig chemische elementen waarvan bekend is dat ze essentieel zijn voor de groei van levende organismen, onder andere stikstof, zwavel, fosfor en koolstof. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Scenario

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts )

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Swiss Agency for Development and Cooperation

Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling zijn de kerntaken van het SDC. Om het bereiken van deze doelstellingen te bevorderen focust SDC op verschillende thematische prioriteiten. In elk thmatisch domein wordt een ondergeschikt doel beoogd terwijl er steeds over gewaakt wordt dat de thematische prioriteiten onderling sterk verbonden zijn. (Bron: SDC Website )

UK Department for Environment, Food and Rural Affairs

Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) is een departement van de Britse overheid.

De overkoepelende uitdaging van Defra is om iedereen in staat te stellen om met de beschikbare milieumiddelen te leven. Dit wordt het duidelijkste geïllustreerd door de nood om:

  • klimaatverandering internationaal aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door middel van binnenlandse actie, en
  • een gezond, dynamisch, productief en divers natuurlijk milieu te verzekeren.
Verandering natuurlijke leefomgeving

Verandering van de plaatselijke omgeving waarin een bepaald organisme leeft. De verandering van een natuurlijke leefomgeving kan natuurlijk geschieden door droogte, ziekte, brand, orkanen, aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, een lichte toename of afname van de seizoenstemperatuur of de neerslag, enz. Meestal wordt ze echter veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals een verandering van bodemgebruik en fysieke wijziging van rivieren of de onttrekking van water aan rivieren. (Bron: GreenFacts)

Visserij

Een specifieke soort visserij, bijv. met een sleepnet Of wanneer een bepaalde soort het doel is, zoals de vangst van kabeljauw of zalm. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Vreemde soort

Een vreemde soort of exoot is een soort die buiten zijn gebruikelijke verspreidingsgebied opduikt.

Invasieve vreemde soorten zijn vreemde soorten die ecosystemen, natuurlijke leefomgeving of andere soorten wijzigen door zich te vestigen en te verspreiden. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

World Conservation Monitoring Centre van het United Nations Environment Programme

"Het UNEP World Conservation Monitoring Centre is de steunende arm voor expertise en beleid voor biodiversiteit van het United Nations Environment Programme, de leidende intergouvernementele milieu organisatie ter wereld. Sinds meer dan vijfentwintig jaar voerd het Centrum wetenschapelijk onderzoek door en stelt praktisch beleid advies ter beschikking om besluitvormers te helpen, de waarde van biodiversiteit te erkennen en deze kennis op alles wat zij doen toetepassen." (Bron: UNEP-WCMC website )

World Conservation Union

The World Conservation Union (IUCN) brengt ongeveer 10000 wetenschappers en experten uit 181 landen in een unieke wereldwijde samenwerking bij elkaar om biodiversiteit te beschermen en om voor een duurzam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te werken. In dit kader heeft het IUCN Regional Office for Europe in Brussel de missie, een Europees netwerk van excellentie in onderzoek, beleid en uitgsproken goede voorbeelden in het domein van milieu te verschaffen. (Bron: IUCN website )

Zoetwater

Water dat niet zout is, bijvoorbeeld water in meren, stroompjes en rivieren, maar niet in zeeën en oceanen. Wordt ook gebruikt om te verwijzen naar organismen die in zoetwater leven, bijvoorbeeld "zoetwatervis". (Bron: GreenFacts)

Meer…


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Biodiversiteit (MA) Welkom pagina
Welke factoren veroorzaken het snelle verlies aan biodiversiteit? Wat moet er gedaan worden om deze ontwikkeling behoorlijk te vertragen?
A-Z Lijst