Talen:
Home » Energietechnologieën » Begrippenlijst

Energietechnologieën Scenario’s tot 2050

 

Begrippenlijst over Energietechnologieën

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn niet-fossiele brandstoffen. Ze zijn energiedragers die de energie opslaan welke afgeleid is van organische materialen (biomassa), inclusief plantenmateriaal en dierafval.

Ze kunnen vast zijn zoals brandhout, houtskool en houtpellets; vloeibaar zoals ethanol, biodiesel en pyrolytische oliën, of in gasvorm zoals biogas. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biomassa

De totale hoeveelheid of massa organisch materiaal afkomstig van levende organismen in een bepaalde zone, op een gegeven moment. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Bruto Binnenlands Product

De totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen een land geproduceerd worden tijdens een gegeven periode (gewoonlijk 1 jaar). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Gecombineerde Cyclus met Geïntegreerde Vergassing (IGCC)

Een installatie die gebruik maakt van gas afkomstig van hoogzwavelig steenkool, residuen raffinageresten van zware aardolie of biomassa.

IGCC is een geavanceerde technologie toegepast in elektriciteitscentrales, die toelaat de emissies van NOx, SO2 en fijn verdeelde deeltjes te verminderen en de brandstofefficiëntie van steenkool te verbeteren.

Het is een combinatie van twee technologieën:

  • de vergassing van steenkool, om een gas te produceren (syngas of synthesegas) die zuiver verbrandt.
  • de gecombineerde gasturbinecyclus, wat de meest efficiënte methode van elektriciteitsproductie is met het huidige, commercieel beschikbare gas (een gasturbinegenerator wekt elektriciteit op en de overtollige warmte wordt gebruikt om stoom te maken om, via een stoomturbine, bijkomende elektriciteit op te wekken).
IEA scenario's

Het Internationaal Energieagentschap heeft een aantal scenario’s uitgewerkt die de inspanningen beschrijven die nodig zijn om de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen. Het basisscenario dat uitgaat van het principe van "business-as-usual" (= gewoon verder doen zoals we nu bezig zijn), voorspelt de situatie bij het uitblijven van enige beleidsverandering en van aanzienlijke aanvoerbeperkingen, wat tot stijgingen van de vraag naar olie en van de CO2-uitstoot zou leiden.

Andere scenario’s verkennen verschillende technologische pistes om tot een vermindering van de uitstoot te komen. Het “Energy technology perspectives” rapport deelt de scenario's in twee grote subgroepen op basis van de streefdoelen:

De "ACT" scenario’s verminderen de CO2-uitstoot tegen 2050 tot op het peil van 2005 door een aantal technologische ontwikkelingen.

De "BLUE" scenario’s zijn ambitieuzer en verminderen de uitstoot tegen 2050 naar 50% van het peil van 2005. Dit impliceert natuurlijk hogere investeringskosten, maar ook grotere behoeften aan nieuwe technologische en beleidsontwikkelingen. (Bron: GreenFacts op basis van  Energy Technology Perspectives 2008 )

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

"Het IWOIB is een Instelling van Openbaar Nut, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie van 26 juni 2003. De opdrachten van dit Instituut behelzen de aanmoediging, de ondersteuning en de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie in overeenstemming met het beleid van het Gewest terzake.

Op deze basis verleent het IWOIB een financiële steun aan projecten voorgesteld door ondernemingen, universiteiten en hogescholen gevestigd in het Gewest." (Bron: ISRIB Website )

Internationaal Energieagentschap

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is een intergouvernementele organisatie die optreedt als adviseur met betrekking tot het energiebeleid voor 28 lidstaten in hun inspanningen om betrouwbare, betaalbare en schone energie te waarborgen voor hun burgers.

Het IEA werd opgericht tijdens de oliecrisis van 1973-74 en had oorspronkelijk als taak om de maatregelen in tijden van dringende olienood te coördineren. Naargelang de energiemarkten veranderden, veranderde het IEA mee. Het mandaat ervan is uitgebreid en omvat nu ook de “drie E’s” die nodig zijn voor een evenwichtig energiebeleid: energieveiligheid, economische ontwikkeling en ecosysteembescherming. Vandaag de dag spitst het werk van het IEA zich toe op beleidsmaatregelen in verband met de klimaatverandering, markthervormingen, samenwerking rond energietechnologie en contacten onderhouden met de rest van de wereld, in het bijzonder met grote energieverbruikers en –producenten zoals China, India, Rusland en de OPEC-landen.

Met een team van ongeveer 190 mensen, hoofdzakelijk energie-experts en statistici afkomstig uit de 28 lidstaten, staat het IEA in voor een breed programma voor energiestudies, gegevenscompilatie, publicaties en publieke verspreiding van de meest recente analyses van het energiebeleid en aanbevelingen voor goede praktijken. (Bron: IEA website , vertaald door Greenfacts )

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Koolstofdioxide (CO2)

Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen (ongeveer drie honderdsten van één procent per volume). Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Het is eveneens een product van ademhaling en fermentatie. Planten absorberen koolstofdioxide door fotosynthese. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Nul energie gebouw

Algemene term die wordt gebruikt voor een gebouw dat evenveel energie produceert als het verbruikt, of meer dan die hoeveelheid, en dat daardoor een netto energieverbruik heeft van nul over een doorsnee jaar. Om dit te realiseren maken nul energie gebouwen gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie.

Er is aanzienlijk toenemende interesse voor nul energie gebouwen als een middel om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen en om energie te besparen.

In de Europese Unie en de Verenigde Staten komt 40% van het totale energieverbruik voort van gebouwen. (Bron: GreenFacts )

Ultra-superkritische technologie

Conventionele koolcentrales, die stoom produceren om een turvine te activeren, hebben een efficiëntie van ongeveer 32%.

Superkritische (SK) en ultra-superkritische (USK) centrales werken bij temperaturen en druk boven het kritische punt van water, dat wil zeggen boven de temperatuur en de druk waarop de vloeistof en gas fasen naast elkaar in evenwicht zijn, op dat moment is er geen verschil tussen water van water in evenwicht zijn. Dit leidt tot een hogere efficiëntie (boven de 45%).

Superkritische (SC) en ultra-superkritische (USC) energiecentrales gebruikenminder kool per megawatt-uur, wat leidt tot lagere emissies (met inbegrip van koolstofdioxide en kwik), een hogere efficiëntie en lagere brandstofkosten per megawatt. (Bron: GreenFacts,op basis van  Indo German Energy Programme )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen.
A-Z Lijst