Talen:

Europese Commissie

De Europese Commissie is het derde orgaan van de "institutionele driehoek" die de Europese Unie beheert en bestuurt.

Het is haar taak om de belangen van de Europese Unie als geheel te behartigen en ze mag geen instructies van welke regering van een lidstaat dan ook aanvaarden. Als 'hoedster van de Verdragen' ziet zij toe op de tenuitvoerlegging in de landen van de Europese Unie van de door de Raad en het Parlement aangenomen verordeningen en richtlijnen. Zij kan zich tot het Hof van Justitie wenden om ervoor te zorgen dat de in overtreding zijnde partij de EU-wetgeving naleeft.

Als uitvoerende macht van de EU zorgt de Commissie voor de uitvoering van de door de Raad genomen besluiten, bijvoorbeeld op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij beschikt over ruime bevoegdheden voor het voeren van het gemeenschappelijk beleid van de EU op gebieden als onderzoek en technologie, overzeese hulp en regionaal beleid. Ook beheert zij de begroting voor deze beleidsterreinen.

Bron: Europa website 

Meer:

De leden van de Europese Commissie worden voor vijf jaar in onderling overleg door de lidstaten benoemd, het Europees Parlement moet met hun benoeming instemmen. De Commissie is verantwoording verschuldigd aan het Parlement en is verplicht in haar geheel ontslag te nemen wanneer het Parlement een motie van afkeuring tegen haar aanneemt.

Sinds 2004 telt de Commissie een lid uit ieder land van de Europese Unie.

De Commissie heeft bij de uitoefening van haar bevoegdheden een ruime onafhankelijkheid.

De Commissie wordt bijgestaan door een ambtenarenapparaat dat bestaat uit 36 " directoraten-generaal " (DG’s) en diensten, die voornamelijk in Brussel en Luxemburg zijn gevestigd.

Bron: Europa website 

Vertalingen:

Deutsch: Europäishe Kommission
English: European Commission
Español: Comisión Europea
Français: Commission Européenne

Verwante publicaties: