Talen:
Home » Biobrandstoffen » Begrippenlijst

Vloeibare Biobrandstoffen Vooruitzichten, Risico’s en Opportuniteiten

 

Begrippenlijst over Vloeibare Biobrandstoffen

Alcohol

De term alcohol verwijst naar een familie chemicaliën die veelvuldig voorkomen in de natuur en massaal worden geproduceerd voor gebruik als antivriesmiddel, brandstof en voor toepassing in sommige fabricageprocédés.

Alcohol wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar alcoholhoudende dranken zoals wijn, bier en sterkedranken. In dit geval werd de alcohol, het ethanol, verkregen door een gistingsproces. Het gebruik van overdreven hoeveelheden alcohol kan dronkenschap veroorzaken en de gezondheid schaden. (Bron: GreenFacts)

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn niet-fossiele brandstoffen. Ze zijn energiedragers die de energie opslaan welke afgeleid is van organische materialen (biomassa), inclusief plantenmateriaal en dierafval.

Ze kunnen vast zijn zoals brandhout, houtskool en houtpellets; vloeibaar zoals ethanol, biodiesel en pyrolytische oliën, of in gasvorm zoals biogas. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biomassa

De totale hoeveelheid of massa organisch materiaal afkomstig van levende organismen in een bepaalde zone, op een gegeven moment. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Bos

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert “bos” als een stuk grond van meer dan een halve hectare (5 000 m2) met bomen die hoger zijn dan 5 meter en een kroonoppervlak van meer dan 10%, of met bomen die aan die criteria zullen kunnen voldoen.

Grond die overwegend als landbouw- of stadsgrond gebruikt wordt, is daarbij niet inbegrepen. (Bron: GreenFacts, op basis van FAO Forestry Department Terms and definitions  )

Meer…

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

"De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is "een internationale organisatie die regeringen helpt de economische, sociale en bestuurlijke uitdagingen van een geglobaliseerde economie aan te pakken en die 30 lidstaten groepeert die een verbintenis aangaan met de democratische regering en de markteconomie." (Bron: OECD Website )

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Gisting

Het proces waarbij micro-organismen, gewoonlijk in afwezigheid van zuurstof, complexe organische stoffen afbreken om alcohol en koolstofdioxide te produceren.. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Habitat

De plaats waar en de milieuomstandigheden waarin een bepaald organisme leeft of groeit. (Bron: GreenFacts)

Houtenergie

Energie gewonnen uit hout in diverse vormen. Houtbrandstof omvat vaste stoffen (brandhout en houtskool), vloeistoffen (black liquor, methanol en pyrolytische olie) en gassen afkomstig van de vergassing van die brandstoffen. (Bron: GreenFacts, op basis van FAO  Forests and energy glossary )

Meer…

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Landgebruik

Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatie-landbouw of ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak.

Beïnvloed door, maar niet synoniem aan grondbedekking. (Bron: GreenFacts)

Pesticide

Pesticiden zijn toxische chemische stoffen die worden gebruikt om onkruiden of organismen te bestrijden die als hinderlijk of schadelijk worden beschouwd (bv. insecticiden tegen insecten, fungiciden tegen schimmels, herbiciden tegen planten, rodenticiden tegen knaagdieren). (Bron: GreenFacts)

Subsidie

Financiële bijstand (vaak vanuit gouvernementele instellingen) aan bedrijven, burgers of instellingen om een gunstig geachte activiteit aan te moedigen. (Bron: Greenfacts)

Meer…

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst