Talen:
Home » Landbouw » Begrippenlijst

Landbouw en Ontwikkeling

 

Begrippenlijst over Landbouw en Ontwikkeling

Alliantie van communicatoren voor duurzame ontwikkeling

De Alliantie van Communicatoren voor Duurzame Ontwikkeling (COM+Alliance) is een partnerschap van internationale organisaties en communicatiespecialisten uit diverse sectoren, die communicatie gebruiken om een visie van duurzame ontwikkeling te bevorderen die de economische, sociale en milieupilaren ervan integreert.

Door een platform aan te bieden om expertise te delen, goede praktijken te ontwikkelen en synergieën te creëren, hoopt Com+ creatieve en inspirerende communicatie doorheen de wereld actief te steunen. (Bron: Com+ website , vertaald door GreenFacts. )

Antibiotica

Een klasse van natuurlijke of door de mens gemaakte stoffen zoals penicilline die micro-organismen doden of hun groei beletten. (Bron: GreenFacts op basis van CoRIS Glossary   )

Meer…

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biotechnologie

Elke technologische toepassing die gebruik maakt van biologische systemen, levende organismen of afgeleide vormen ervan om producten of procédés te ontwikkelen voor een specifiek gebruik. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecologische diensten

De voordelen die mensen genieten van ecosystemen. Hieronder vallen toevoerdiensten als voedsel en water, regulerende diensten als de beheersing van overstromingen en ziekten; culturele diensten als spirituele, recreatie- en culturele voordelen; en ondersteunende diensten als de voedselkringloop die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Summary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Enzyme(n)

Enzymen zijn eiwitten die biochemische reacties vergemakkelijken, meestal versnellen. Organismen zouden zonder enzymen niet kunnen functioneren . (Bron: NHGRI Glossary of Genetic Terms , vertaald door GreenFacts )

Europese Commissie

De Europese Commissie is het derde orgaan van de "institutionele driehoek" die de Europese Unie beheert en bestuurt.

Het is haar taak om de belangen van de Europese Unie als geheel te behartigen en ze mag geen instructies van welke regering van een lidstaat dan ook aanvaarden. Als 'hoedster van de Verdragen' ziet zij toe op de tenuitvoerlegging in de landen van de Europese Unie van de door de Raad en het Parlement aangenomen verordeningen en richtlijnen. Zij kan zich tot het Hof van Justitie wenden om ervoor te zorgen dat de in overtreding zijnde partij de EU-wetgeving naleeft.

Als uitvoerende macht van de EU zorgt de Commissie voor de uitvoering van de door de Raad genomen besluiten, bijvoorbeeld op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij beschikt over ruime bevoegdheden voor het voeren van het gemeenschappelijk beleid van de EU op gebieden als onderzoek en technologie, overzeese hulp en regionaal beleid. Ook beheert zij de begroting voor deze beleidsterreinen. (Bron: Europa website  )

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Genetische technologie

De techniek die genen in een DNA-molecule of een organisme verwijdert, aanpast of toevoegt teneinde de informatie die het bevat te wijzigen. Door het wijzigen van deze informatie, verandert genetische technologie het type of de hoeveelheid eiwitten die een organisme kan produceren en laat het toe nieuwe stoffen aan te maken of nieuwe functies uit te oefenen. (Bron: U.S. International Information Programs Glossary of biotechnology terms , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Gisting

Het proces waarbij micro-organismen, gewoonlijk in afwezigheid van zuurstof, complexe organische stoffen afbreken om alcohol en koolstofdioxide te produceren.. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Hormoon

Hormonen zijn chemische boodschappers die ons lichaam helpen bij verschillende opdrachten. Hormonen worden geproduceerd door endocriene klieren en over gans het lichaam verspreid om bepaalde activiteiten te stimuleren. Insuline bijvoorbeeld, is een goed gekend hormoon, dat ons lichaam helpt bij het verteren van voedsel. Hormonen regelen onze groei, spijsvertering, voortplanting en onze seksuele functies. (Bron: Endocrine disruptors glossary , vertaald door GreenFacts)

International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development

Het “International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development" (IAASTD), is een unieke internationale inspanning voor de evaluatie van de relevantie, kwaliteit en doeltreffendheid van de agrarische kennis, wetenschap en technologie (AKST - agricultural knowledge, science, and technology) en de doeltreffendheid van de beleidslijnen in de publieke en private sectoren alsook van de institutionele afspraken in verband met AKST. […]

Het IAASTD was een driejarige gezamenlijke inspanning (2005-2007) en boog zich over de agrarische kennis, wetenschap en technologie met betrekking tot het bereiken van ontwikkelings- en duurzaamheidsdoelstellingen, namelijk:

  • de vermindering van honger en armoede,
  • de verbetering van de voeding, gezondheid en landelijke bestaansmiddelen,
  • de bevordering van sociale en ecologische duurzaamheid.

Het project is een omvangrijk globaal initiatief, dat voorvloeit uit een consultatieve procedure waarin wereldwijd 900 deelnemers en 110 landen werden betrokken.

Het IAASTD werd opgevat als een intergouvernementeel proces, met een bureau van diverse stakeholders, en werd onder andere gesponsord door het FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, de Wereldbank en de WGO.

Lees de Greenfacts Digest met de samenvatting van het IAASTD

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Nutriënten

Nutriënten of voedingsstoffen zijn de ongeveer twintig chemische elementen waarvan bekend is dat ze essentieel zijn voor de groei van levende organismen, onder andere stikstof, zwavel, fosfor en koolstof. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Ontbossing

De omzetting van bebost land in niet-bebost land als gevolg van menselijke activiteiten. (Bron: Forest Carbon Accounting Definitions , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Pesticide

Pesticiden zijn toxische chemische stoffen die worden gebruikt om onkruiden of organismen te bestrijden die als hinderlijk of schadelijk worden beschouwd (bv. insecticiden tegen insecten, fungiciden tegen schimmels, herbiciden tegen planten, rodenticiden tegen knaagdieren). (Bron: GreenFacts)

Rechtvaardigheid

De billijkheid van de rechten, verdeling en toegankelijkheid. Afhankelijk van de context kan dit betrekking hebben tot hulpbronnen, diensten of macht. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Subsidie

Financiële bijstand (vaak vanuit gouvernementele instellingen) aan bedrijven, burgers of instellingen om een gunstig geachte activiteit aan te moedigen. (Bron: Greenfacts)

Meer…

Toxisch

Die een organisme kan vergiftigen of beschadigen.

Giftige stoffen kunnen tot negatieve gezondheidsgevolgen leiden. (Bron: GreenFacts)

United Nations Development Programme

The 'United Nations Development Programme' (UNDP) is het wereldwijde ontwikkelingsnetwerk van de Verenigde Naties. Het is een organisatie die pleit voor verandering en om landen in aanraking te brengen met kennis, ervaring en bronnen, zodat mensen geholpen kunnen worden om aan een beter leven te bouwen. Wij zijn ter plekke aanwezig in 166 landen, waar we met mensen samenwerken aan hun eigen oplossingen voor globale en nationale ontwikkelingsuitdagingen. Naarmate ze lokale capaciteit ontwikkelen, steunen ze op de mensen van UNDP en ons breed scala van partners. (Bron: UNDP Website , vertaald door GreenFacts. )

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Vandaag functioneert de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO) als een laboratorium van ideeën en als een standaardzetter voor het smeden van universele akkoorden over opkomende ethische kwesties. De Organisatie verspreidt en deelt ook informatie en kennis, terwijl ze haar Lidstaten helpt om hun sociale en institutionele capaciteiten in diverse velden te ontwikkelen. In het kort promoot UNESCO internationale coöperatie onder haar 191 [sinds maart 2005] Lidstaten en zes Geassocieerde Leden in de velden van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. (Bron: UNESCO website , vertaald door GreenFacts. )

United Nations Environment Programme

UNEP, het Milieu Programma van de Verenigde Naties, opgericht in 1972, heeft als doel het stimuleren van duurzame ontwikkeling door middel van deugdelijke milieu-praktijken. De activiteiten omvatten ondermeer de promotie van milieu-wetenschap en –informatie, een waarschuwings- en noodprogramma bij natuurrampen en noodsituaties. (Bron: UNEP website  )

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.
Vreemde soort

Een vreemde soort of exoot is een soort die buiten zijn gebruikelijke verspreidingsgebied opduikt.

Invasieve vreemde soorten zijn vreemde soorten die ecosystemen, natuurlijke leefomgeving of andere soorten wijzigen door zich te vestigen en te verspreiden. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Wereldbank

De Wereldbank is een essentiële bron van financiële en technische bijstand aan ontwikkelingslanden rond de wereld. Om globale armoede te verminderen en levensstandaarden te verbeteren, verstrekt de Wereldbank leningen met verlaagde rente, renteloze kredieten en subsidies aan ontwikkelingslanden voor onderwijs, gezondheid, infrastructuur, communicatie en veel andere doeleinden. (Bron: Website van de Wereldbank  , vertaald door GreenFacts. )

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)
Zwaarlijvigheid

Men spreekt van zwaarlijvigheid wanneer de Body Mass Index (BMI) 30.0 of meer bedraagt. (Bron: GreenFacts, op basis vanWGO Obesity )

Meer…

Zware metalen

Metalen met een hoog atoomgewicht, bijvoorbeeld kwik, chroom, cadmium, arseen en lood.

Ze kunnen zelfs in lage concentraties levende organismen schade toebrengen en hebben de neiging zich in de voedselketen op te stapelen. (Bron: US EPA Drinking Water Glossary , vertaald door GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst