Talen:

Bos

Vergelijkbare term(en): primair bos, secundair bos, bosaanplanting, bebossing.

Definitie:

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert “bos” als een stuk grond van meer dan een halve hectare (5 000 m2) met bomen die hoger zijn dan 5 meter en een kroonoppervlak van meer dan 10%, of met bomen die aan die criteria zullen kunnen voldoen.

Grond die overwegend als landbouw- of stadsgrond gebruikt wordt, is daarbij niet inbegrepen.

Bron: GreenFacts, op basis van FAO Forestry Department Terms and definitions 

Meer:

Primaire bossen zijn bossen met inheemse boomsoorten, waar geen duidelijk zichtbare indicaties van menselijke activiteiten zijn en waar de ecologische processen niet ingrijpend verstoord worden.

Secondaire bossen regenereren op inheemse bossen die door natuurlijke of menselijke oorzaken, zoals landbouwbedrijven of ranches, verwijderd werden. Ze vertonen een belangrijk verschil in bosstructuur en/of samenstelling van de soortenvariatie in vergelijking met primaire bossen. Secundaire vegetatie is over het algemeen onstabiel en vertoont duidelijk opeenvolgende stadia.

Gemodificeerde natuurlijke bossen zijn bossen met natuurlijk geregenereerde boomsoorten op plaatsen met indicaties van menselijke activiteiten.

Halfnatuurlijke bossen zijn bossen met inheemse boomsoorten die door geplante, gezaaide of geholpen natuurlijke regeneratie ontstaan zijn.

Bosaanplantingen zijn beboste gebieden die door planten of zaaien kunstmatig aangelegd zijn. De bomen behoren gewoonlijk tot dezelfde soort (hetzij inheems of ingevoerd), zijn even oud en staan gelijkmatig verspreid. Het doel van bosaanplantingen omvat: de productie van houten of andere goederen (bij productieve bosaanplantingen) of het leveren van ecosysteemdiensten (bij beschermende bosaanplantingen).

Ander bosland verwijst naar grond met bomen die meer dan 5 meter hoog zijn, maar met een kroonoppervlak van maar 5 tot 10%. Die term verwijst ook naar grond met meer dan 10% gecombineerde dekking van heesters, struiken en bomen. Dit omvat geen land dat overwegend als landbouw- of stadsgrond gebruikt wordt.

Ander land met boomdekking verwijst naar gronden die niet als bossen geklasseerd zijn omdat ze overwegend als landbouw- of stadsgrond gebruikt worden, ook al voldoen ze aan de voorwaarden in verband met zone, hoogte en kroonoppervlak die voor bossen vooropgesteld worden. Deze term omvat groepen bomen en verspreide bomen in landbouwlandschappen, parken, tuinen en rond gebouwen, alsook boomaanplantingen die hoofdzakelijk voor andere doeleinden dan houtoogst (bijvoorbeeld als fruitboomgaard) aangelegd zijn.

Bron: GreenFacts, op basis van FAO Forestry Department Terms and definitions 

Gerelateerde woorden:

Ontbossing

Dit woord in context:

GreenFacts samenvatting over Bos & Energie

Vertalingen:

Deutsch: Wald
English: Forest
Español: Bosques / Recursos forestales
Français: Forêt

Verwante publicaties: