Talen:
Home » Bos & Energie » Begrippenlijst

Bos & Energie

 

Begrippenlijst over Bos & Energie

Armoede

Het uitgesproken gemis van welzijn.

Inkomensarmoede verwijst naar een bijzondere formulering die enkel per capita of in termen van huishoudelijk inkomen uitgedrukt wordt. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Bio-energie

Hernieuwbare energie gemaakt uit biologische materialen. Hout, steenkool, mest en plantaardige resten zijn traditionele vormen van bio-energie.

De bio-energiedragers verkregen uit gewassen zoals maïs of suikerriet zijn bekend als biobrandstoffen, terwijl biogas verwijst naar het mengsel van methaan en koolstofdioxide geproduceerd door de bacteriële afbraak van organisch afval. (Bron: GreenFacts)

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn niet-fossiele brandstoffen. Ze zijn energiedragers die de energie opslaan welke afgeleid is van organische materialen (biomassa), inclusief plantenmateriaal en dierafval.

Ze kunnen vast zijn zoals brandhout, houtskool en houtpellets; vloeibaar zoals ethanol, biodiesel en pyrolytische oliën, of in gasvorm zoals biogas. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biomassa

De totale hoeveelheid of massa organisch materiaal afkomstig van levende organismen in een bepaalde zone, op een gegeven moment. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Black liquor

Een vloeibare houtbrandstof, een bijproduct van de pulpindustrie. (Bron: FAO  Forests and energy glossary, vertaald door GreenFacts )

Bos

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert “bos” als een stuk grond van meer dan een halve hectare (5 000 m2) met bomen die hoger zijn dan 5 meter en een kroonoppervlak van meer dan 10%, of met bomen die aan die criteria zullen kunnen voldoen.

Grond die overwegend als landbouw- of stadsgrond gebruikt wordt, is daarbij niet inbegrepen. (Bron: GreenFacts, op basis van FAO Forestry Department Terms and definitions  )

Meer…

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

Degradatie van ecosystemen

Een aanhoudende vermindering van het vermogen van een ecosysteem om diensten te leveren. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Meer…

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Hernieuwbare energie

Energie gewonnen uit bronnen die oneindig hernieuwd kunnen worden, bijvoorbeeld waterkracht, zonne-energie, geothermische energie en windenergie alsook duurzaam geproduceerde biomassa. (Bron: FAO  Forests and energy glossary, vertaald door GreenFacts)

Houtenergie

Energie gewonnen uit hout in diverse vormen. Houtbrandstof omvat vaste stoffen (brandhout en houtskool), vloeistoffen (black liquor, methanol en pyrolytische olie) en gassen afkomstig van de vergassing van die brandstoffen. (Bron: GreenFacts, op basis van FAO  Forests and energy glossary )

Meer…

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Koolstofdioxide (CO2)

Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen (ongeveer drie honderdsten van één procent per volume). Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Het is eveneens een product van ademhaling en fermentatie. Planten absorberen koolstofdioxide door fotosynthese. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Ontbossing

De omzetting van bebost land in niet-bebost land als gevolg van menselijke activiteiten. (Bron: Forest Carbon Accounting Definitions , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Synergie

Wanneer het gecombineerde effect van diverse werkende krachten groter is dan de som van de afzonderlijke effecten van de krachten. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Vergassing

Vergassing is de omzetting van een vast of vloeibaar materiaal zoals steenkool, petroleum of biomassa in een gas voor gebruik als brandstof. Dit gebeurt op hoge temperaturen met een gecontroleerde hoeveelheid zuurstof. (Bron: GreenFacts)

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.

Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Circulaire Economie Welkom pagina
Hoe kan het concept circulaire economie dat probleem helpen aanpakken?
Klimaatverandering Arctica Welkom pagina
Arctica warmt sneller op dan de rest van de planeet. In een gebied waar ijs en sneeuw alom aanwezig zijn, heeft dat verregaande gevolgen.
Visserij Welkom pagina
In welke mate zijn visvoorraden momenteel overbevist? Wat zijn de meest recente gegevens?
A-Z Lijst