Talen:
Home » Watervoorziening beoordening » Begrippenlijst

Rapporten over watervoorziening en het beheer ervan

 

Begrippenlijst over Rapporten over watervoorziening en het beheer ervan

Atmosfeer

De massa lucht die de Aarde omringt.

De atmosfeer bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%) en sporen van andere gassen zoals argon, helium, koolstofdioxide en ozon.

De atmosfeer heeft een belangrijke rol bij de bescherming van leven op de Aarde, zij absorbeert ultraviolette zonne-straling and tempert de temperatuur uiterstens tussen dag en nacht. (Bron: GreenFacts)

Meer…

cholera

Cholera is een verwoestende en soms dodelijke ziekte die door de bacterie Vibrio cholera wordt veroorzaakt.

Cholera wordt normaal verspreid via besmet water.

Cholera kan gemakkelijk door toediening van vocht, van zouten en elektrolyten genezen worden. (Bron: WHO, Healthtopics, Treatment of Choleraurl  , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

De ijskap van Groenland

De ijskap van Groenland is een uitgestrekt gebied van ijs die ongeveer 80% van de oppervlakte van Groenland bedekt. Het is de tweede grootste ijsvlakte in de wereld, na die van Antarctica.

Een gedeelte van de bovenste lag van het ijs van deze ijskap smelt tijdens de zomer. Het gebied waar dit plaatsvindt is met ongeveer 16% toegenomen in de periode tussen 1979 en 2002, een oppervlakte vergelijkbaar met de grootte van Zweden.

De omvang van seizoensgebonden smelting van de ijskap van Groenland 1992-2002 (markering in oranje en rood) (Bron: GreenFacts, gebaseerd op Arctic Climate Impact Assessment)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

"De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is "een internationale organisatie die regeringen helpt de economische, sociale en bestuurlijke uitdagingen van een geglobaliseerde economie aan te pakken en die 30 lidstaten groepeert die een verbintenis aangaan met de democratische regering en de markteconomie." (Bron: OECD Website )

De Therapeutic Goods Administration van Australië

"De Therapeutic Goods Administration (TGA) maakt deel uit van het Australische overheidsdepartement voor volksgezondheid en is verantwoordelijk voor het reguleren van therapeutische goederen, waaronder geneesmiddelen op recept, vaccins, zonnebrandmiddelen, vitamines en mineralen, medische hulpmiddelen, bloed en bloedproducten.

Bijna elk product waarvoor therapeutische claims worden ingediend, moet worden ingevoerd in het Australische register van therapeutische goederen (ARTG) voordat het in Australië kan worden geleverd." (Bron: https://www.tga.gov.au  )

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is een gezaghebbend agentschap van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met de toestand en de ontwikkeling van de atmosfeer van de aarde, de wisselwerking daarvan met land en oceanen, het weer en het klimaat die erdoor worden veroorzaakt, en de daaruit voortvloeiende verdeling van de watervoorraden. (Bron:  )

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecologische diensten

De voordelen die mensen genieten van ecosystemen. Hieronder vallen toevoerdiensten als voedsel en water, regulerende diensten als de beheersing van overstromingen en ziekten; culturele diensten als spirituele, recreatie- en culturele voordelen; en ondersteunende diensten als de voedselkringloop die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Summary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Gletsjer

Een bewegend lichaam bestaande uit ijs dat zich op het land vormt door de accumulatie en verdichting van sneeuw, en dat naar beneden glijdt als gevolg van de zwaartekracht en van zijn eigen gewicht. (Bron: USGS Benchmark Glaciers , vertaald door GreenFacts)

Meer…

Grondwater

Water onder het aardoppervlak in de ruimte tussen bodemdeeltjes en tussen rotslagen. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts)

Het Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie

"Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) wordt erkend als het belangrijkste federale agentschap voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mensen - in binnen- en buitenland, het verstrekken van geloofwaardige informatie om beslissingen op het gebied van gezondheid te verbeteren, en het bevorderen van gezondheid door middel van sterke partnerschappen. CDC fungeert als nationaal referentiepunt voor de ontwikkeling en toepassing van ziektepreventie en -bestrijding, milieugezondheid en gezondheidsbevordering en -educatie om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te verbeteren."

"CDC, gevestigd in Atlanta, Georgia, VS, is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services." (Bron: www.cdc.gov  )

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

Het RIVMverzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek.

Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding. (Bron: www.rivm.nl/  )

Infectie

Dit is de ontwikkeling in het lichaam van een parasiet die ziekte veroorzaakt. Het kan een virus, een bacterie, een schimmel of een protozoa zijn. (Bron: GreenFacts )

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Kwetsbaarheid (van ecosystemen)

Blootstelling aan onvoorziene gebeurtenissen en stress, en het onvermogen om daarmee om te gaan. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Meer…

Landgebruik

Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatie-landbouw of ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak.

Beïnvloed door, maar niet synoniem aan grondbedekking. (Bron: GreenFacts)

Milieucyclus

Een natuurlijk proces waarbij elementen in verscheidene vormen constant worden gerecycleerd tussen de verschillende milieucompartimenten (bv. lucht, water, bodem, organismen).

Voorbeelden ervan zijn de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus en de waterkringloop. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Nutriënten

Nutriënten of voedingsstoffen zijn de ongeveer twintig chemische elementen waarvan bekend is dat ze essentieel zijn voor de groei van levende organismen, onder andere stikstof, zwavel, fosfor en koolstof. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Pandemie

Een epidemie die zich geografisch wijd verspreidt en een grote regio of zelfs de hele wereld treft. (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Populatie

Een groep of een zeker aantal mensen die in een welbepaald gebied leven of gelijkaardige kenmerken (zoals beroep of leeftijd) hebben. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Rechtvaardigheid

De billijkheid van de rechten, verdeling en toegankelijkheid. Afhankelijk van de context kan dit betrekking hebben tot hulpbronnen, diensten of macht. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Scenario

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts )

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Trend

Een patroon van tijdsgebonden verandering, dat verder gaat dan kortetermijnfluctuaties. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

United Nations Development Programme

The 'United Nations Development Programme' (UNDP) is het wereldwijde ontwikkelingsnetwerk van de Verenigde Naties. Het is een organisatie die pleit voor verandering en om landen in aanraking te brengen met kennis, ervaring en bronnen, zodat mensen geholpen kunnen worden om aan een beter leven te bouwen. Wij zijn ter plekke aanwezig in 166 landen, waar we met mensen samenwerken aan hun eigen oplossingen voor globale en nationale ontwikkelingsuitdagingen. Naarmate ze lokale capaciteit ontwikkelen, steunen ze op de mensen van UNDP en ons breed scala van partners. (Bron: UNDP Website , vertaald door GreenFacts. )

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.
Wereldbank

De Wereldbank is een essentiële bron van financiële en technische bijstand aan ontwikkelingslanden rond de wereld. Om globale armoede te verminderen en levensstandaarden te verbeteren, verstrekt de Wereldbank leningen met verlaagde rente, renteloze kredieten en subsidies aan ontwikkelingslanden voor onderwijs, gezondheid, infrastructuur, communicatie en veel andere doeleinden. (Bron: Website van de Wereldbank  , vertaald door GreenFacts. )

Wereldschaal

Het geografische gebied van de hele aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Wetenschappelijk Consensus

Wetenschappelijke consensus vertegenwoordigt het standpunt waarover de meeste, op een gegeven gebied gespecialiseerde wetenschappers het op een gegeven moment eens zijn. (Bron: GreenFacts)

Wetenschappelijke consensus betekent NIET:

  • dat alle wetenschappers het eens zijn: meningsverschillen zijn mogelijk en kunnen voor de vooruitgang van de wetenschap noodzakelijk zijn,
  • dat het standpunt definitief is: door de resultaten van verder onderzoek en tegenstrijdige meningen kan de consensus evolueren.

Daarom is "wetenschappelijk consensus" GEEN synoniem van "verzekerde Waarheid".

Maar wanneer de wetenschappelijke expertise ontbreekt om een wetenschappelijk standpunt te kunnen beoordelen is de beste keuze zich op de consensus te baseren. (Bron: GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
vaccins Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst