Talen:
Home » Biodiversiteit (MA) » Begrippenlijst

Biodiversiteit en menselijk welzijn

 

Begrippenlijst over Biodiversiteit

Aandrijver

Elke natuurlijke of door menselijk toedoen ontstane factor die direct of indirect zorgt voor een verandering in een ecosysteem.

(Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid

"Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft als opdracht het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden voorbereiden, uitvoeren en evalueren, en in het bijzonder :

  • de tenuitvoerlegging, in opdracht van de regering, via de DG’s “Onderzoek & Ruimtevaart” en “Coördinatie & Informatie”, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid,
  • de uitbouw van een permanente expertise in de universiteiten en onderzoekscentra ten dienste van de federale overheid op het gebied van wetenschap en techniek,
  • de ondersteuning van de 10 federale wetenschappelijke instellingen die onder toezicht staan van de POD Wetenschapsbeleid, alsook van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI) en Belnet, het telematicaonderzoek netwerk, bij hun administratief, financieel en materieel beheer en de coördinatie en de valorisatie van hun onderzoeksactiviteiten en hun wetenschappelijke dienstverlening,
  • bovendien zijn de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid in januari 2002 overeengekomen het departement te belasten met het vraagstuk van de tijdens de oorlog geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap."
Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biodiversiteitsverdrag

Het Biodiversiteitsverdrag (CBD), door 150 regeringen op de Rio Wereldtop in 1992 ondertekend, is gewijd aan de promotie van duurzame ontwikkeling. Het is opgevat als een hulpmiddel voor de praktische omzetting van de Agenda 21 principes. De Conventie erkent dat biologische diversiteit verder reikt dan de bescherming van planten, dieren, micro-organismen en hun ecosystemen alleen – biologische diversiteit betreft ook de mensen en hun behoefte aan voedselveiligheid , geneesmiddelen, zuiver water en lucht, huisvesting en een schoon en gezond milieu om in te leven. (Bron: CBD Website )

Countdown 2010

Countdown 2010 werkt dicht samen met landen, regios en de civil society om regeringen te helpen, het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Op de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling en op andere gelegenheiden hebben wereldleiders zich verplicht, dit 2010 doel voor biodiversiteit te bereiken en bijgevolg de in dit rapport beschrevene uitdagingen aan te gaan. (Bron: Countdown 2010 Website )

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecologische diensten

De voordelen die mensen genieten van ecosystemen. Hieronder vallen toevoerdiensten als voedsel en water, regulerende diensten als de beheersing van overstromingen en ziekten; culturele diensten als spirituele, recreatie- en culturele voordelen; en ondersteunende diensten als de voedselkringloop die de voorwaarden in stand houden voor het leven op aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Summary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Ecosysteemverandering

Elke variatie in de toestand, opbrengst of structuur van een ecosysteem. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Europese Commissie

De Europese Commissie is het derde orgaan van de "institutionele driehoek" die de Europese Unie beheert en bestuurt.

Het is haar taak om de belangen van de Europese Unie als geheel te behartigen en ze mag geen instructies van welke regering van een lidstaat dan ook aanvaarden. Als 'hoedster van de Verdragen' ziet zij toe op de tenuitvoerlegging in de landen van de Europese Unie van de door de Raad en het Parlement aangenomen verordeningen en richtlijnen. Zij kan zich tot het Hof van Justitie wenden om ervoor te zorgen dat de in overtreding zijnde partij de EU-wetgeving naleeft.

Als uitvoerende macht van de EU zorgt de Commissie voor de uitvoering van de door de Raad genomen besluiten, bijvoorbeeld op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij beschikt over ruime bevoegdheden voor het voeren van het gemeenschappelijk beleid van de EU op gebieden als onderzoek en technologie, overzeese hulp en regionaal beleid. Ook beheert zij de begroting voor deze beleidsterreinen. (Bron: Europa website  )

Meer…

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Kwetsbaarheid (van ecosystemen)

Blootstelling aan onvoorziene gebeurtenissen en stress, en het onvermogen om daarmee om te gaan. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts)

Meer…

Landgebruik

Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatie-landbouw of ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak.

Beïnvloed door, maar niet synoniem aan grondbedekking. (Bron: GreenFacts)

Millennium Ecosystem Assessment

De Millennium Ecosystem Assessment (MA) is een internationaal werkprogramma dat ontworpen is om tegemoet te komen aan de noden van de beleidsmakers en het publiek voor wetenschappelijke informatie betreffende de gevolgen van ecosysteemveranderingen op het menselijk welzijn, en de mogelijkheden om op deze veranderingen te reageren.

De MA werd in juni 2001 door V.N. Secretaris-generaal Kofi Annan gelanceerd. De MA zal helpen om tegemoet te komen aan de beoordelingsnoden van verschillende internationale verdragen, alsook aan de noden van gebruikers in de privé-sector en maatschappelijke actoren.

Als de MA nuttig is voor haar stakeholders, wordt het verwacht dat een evaluatie, gemodelleerd op de MA, elke 5-10 jaar herhaald zal worden en dat ecosysteembeoordelingen regelmatig uitgevoerd zullen worden op nationale of subnationale schalen.

Lees GreenFacts' gepopulariseerde versie van het MA Syntheserapport. (Bron: MA website , vertaald door GreenFacts. )

Scenario

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts )

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Swiss Agency for Development and Cooperation

Armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling zijn de kerntaken van het SDC. Om het bereiken van deze doelstellingen te bevorderen focust SDC op verschillende thematische prioriteiten. In elk thmatisch domein wordt een ondergeschikt doel beoogd terwijl er steeds over gewaakt wordt dat de thematische prioriteiten onderling sterk verbonden zijn. (Bron: SDC Website )

Trade-off

De uitwisseling van het ene ding in ruil voor het andere, met name het opgeven van een voordeel of gunstige toestand in ruil voor een die als nog begeerlijker wordt beschouwd. (Bron: Dictionary , vertaald door GreenFacts )

Meer…

United Nations Development Programme

The 'United Nations Development Programme' (UNDP) is het wereldwijde ontwikkelingsnetwerk van de Verenigde Naties. Het is een organisatie die pleit voor verandering en om landen in aanraking te brengen met kennis, ervaring en bronnen, zodat mensen geholpen kunnen worden om aan een beter leven te bouwen. Wij zijn ter plekke aanwezig in 166 landen, waar we met mensen samenwerken aan hun eigen oplossingen voor globale en nationale ontwikkelingsuitdagingen. Naarmate ze lokale capaciteit ontwikkelen, steunen ze op de mensen van UNDP en ons breed scala van partners. (Bron: UNDP Website , vertaald door GreenFacts. )

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Vandaag functioneert de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO) als een laboratorium van ideeën en als een standaardzetter voor het smeden van universele akkoorden over opkomende ethische kwesties. De Organisatie verspreidt en deelt ook informatie en kennis, terwijl ze haar Lidstaten helpt om hun sociale en institutionele capaciteiten in diverse velden te ontwikkelen. In het kort promoot UNESCO internationale coöperatie onder haar 191 [sinds maart 2005] Lidstaten en zes Geassocieerde Leden in de velden van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. (Bron: UNESCO website , vertaald door GreenFacts. )

United Nations Environment Programme

UNEP, het Milieu Programma van de Verenigde Naties, opgericht in 1972, heeft als doel het stimuleren van duurzame ontwikkeling door middel van deugdelijke milieu-praktijken. De activiteiten omvatten ondermeer de promotie van milieu-wetenschap en –informatie, een waarschuwings- en noodprogramma bij natuurrampen en noodsituaties. (Bron: UNEP website  )

Verandering natuurlijke leefomgeving

Verandering van de plaatselijke omgeving waarin een bepaald organisme leeft. De verandering van een natuurlijke leefomgeving kan natuurlijk geschieden door droogte, ziekte, brand, orkanen, aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, een lichte toename of afname van de seizoenstemperatuur of de neerslag, enz. Meestal wordt ze echter veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals een verandering van bodemgebruik en fysieke wijziging van rivieren of de onttrekking van water aan rivieren. (Bron: GreenFacts)

Visserij

Een specifieke soort visserij, bijv. met een sleepnet Of wanneer een bepaalde soort het doel is, zoals de vangst van kabeljauw of zalm. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) leidt internationale inspanningen om honger uit te schakelen. De FAO is van dienst in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en treedt op als een neutraal forum waar alle naties samenkomen als gelijken om over afspraken te onderhandelen en over beleid te debatteren. FAO is ook een bron van kennis en informatie. Wij helpen aan de modernisering van ontwikkelings- en transitielanden, verbeteren hun agricultuur-, bosbouw- en visserijpraktijken en verzekeren een goede voeding voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1945 hebben we speciale aandacht gegeven aan rurale gebieden in ontwikkeling, waar 70% van de arme en hongerige wereldpopulatie woont. FAO’s activiteiten omvatten vier hoofddelen:

  • Informatie beschikbaar maken.
  • Beleidsexpertise delen.
  • Een ontmoetingsplaats voor naties aanbieden.
  • Kennis naar het veld brengen.
Vreemde soort

Een vreemde soort of exoot is een soort die buiten zijn gebruikelijke verspreidingsgebied opduikt.

Invasieve vreemde soorten zijn vreemde soorten die ecosystemen, natuurlijke leefomgeving of andere soorten wijzigen door zich te vestigen en te verspreiden. (Bron: MA  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Meer…

Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (in het Engels: World Health Organization, WHO) is het gespecialiseerde agentschap voor gezondheid van de Verenigde Naties en werd gesticht op 7 april 1948. De doelstelling van de WHO is het bereik van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid door alle mensen. Gezondheid wordt in het Statuut van de WHO gedefinieerd als een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte of gebrek.

De WHO wordt geregeld door [193] Lidstaten via de Wereldgezondheidsvergadering. De Gezondheidsvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van WHO’s Lidstaten. De hoofdtaken van de Wereldgezondheidsvergadering zijn het goedkeuren van het programma van WHO en het budget voor het volgende twee jaar en grote beleidsvragen te bepalen.

WHO's wetenschappelijke publicaties worden doorgaans erkend als een referentiebron.

De WHO heeft een aantal regionale bureaus die gezondheidskwesties aanhalen die specifiek zijn aan hun regio. (Bron: WHO website , vertaald door Greenfacts. )

WHO Regionale Bureaus
  Afrikaanse WGO-regio [en]   (46 landen)
  De Europese WGO-regio [en]   (53 landen)
  De Oostelijke Middellandse Zee WGO-regio [en]   (21 landen)
  De WGO-regio van de Amerika's [en]   (35 landen)
  De Zuid-Oost Azië WGO-regio [en]   (11 landen)
  De Westelijke Stille Oceaan WGO-regio [en]  (27 landen)
Wereldschaal

Het geografische gebied van de hele aarde. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, vertaald door GreenFacts )

World Conservation Monitoring Centre van het United Nations Environment Programme

"Het UNEP World Conservation Monitoring Centre is de steunende arm voor expertise en beleid voor biodiversiteit van het United Nations Environment Programme, de leidende intergouvernementele milieu organisatie ter wereld. Sinds meer dan vijfentwintig jaar voerd het Centrum wetenschapelijk onderzoek door en stelt praktisch beleid advies ter beschikking om besluitvormers te helpen, de waarde van biodiversiteit te erkennen en deze kennis op alles wat zij doen toetepassen." (Bron: UNEP-WCMC website )

World Conservation Union

The World Conservation Union (IUCN) brengt ongeveer 10000 wetenschappers en experten uit 181 landen in een unieke wereldwijde samenwerking bij elkaar om biodiversiteit te beschermen en om voor een duurzam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te werken. In dit kader heeft het IUCN Regional Office for Europe in Brussel de missie, een Europees netwerk van excellentie in onderzoek, beleid en uitgsproken goede voorbeelden in het domein van milieu te verschaffen. (Bron: IUCN website )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Biodiversiteit (CBD) Welkom pagina
Welke vooruitgang werd geboekt ten opzichte van de 2010-doelstelling van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit?
A-Z Lijst