Talen:
Home » Klimaatverandering (2007) » Begrippenlijst
Lees ook de nieuwe editie
IPCC-beoordelingsrapport over klimaatverandering 2022

Klimaatverandering Update 2007

 

Begrippenlijst over Klimaatverandering

Aerosol

Een aerosol is een verzameling van microscopische deeltjes, in vaste of vloeibare vorm, die zijn opgenomen in een gas. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol dat bestaat uit zeer kleine druppeltjes water. Een voorbeeld van aerosol dat bestaat uit vaste deeltjes is rook. Aerosolen kunnen ook het resultaat zijn van menselijke activiteiten en worden meestal beschouwd als vervuilend. (Bron: GreenFacts)

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt deel uit van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de fusie van de vroegere afdelingen Natuur en Bos & Groen van het vroegere AMINAL.

Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het uitvoeren en het ondersteunen van het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, bos, parken en openbaar groen in Vlaanderen en dit van in de stadskern tot in het buitengebied.

Alliantie van communicatoren voor duurzame ontwikkeling

De Alliantie van Communicatoren voor Duurzame Ontwikkeling (COM+Alliance) is een partnerschap van internationale organisaties en communicatiespecialisten uit diverse sectoren, die communicatie gebruiken om een visie van duurzame ontwikkeling te bevorderen die de economische, sociale en milieupilaren ervan integreert.

Door een platform aan te bieden om expertise te delen, goede praktijken te ontwikkelen en synergieën te creëren, hoopt Com+ creatieve en inspirerende communicatie doorheen de wereld actief te steunen. (Bron: Com+ website , vertaald door GreenFacts. )

Atmosfeer

De massa lucht die de Aarde omringt.

De atmosfeer bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%) en sporen van andere gassen zoals argon, helium, koolstofdioxide en ozon.

De atmosfeer heeft een belangrijke rol bij de bescherming van leven op de Aarde, zij absorbeert ultraviolette zonne-straling and tempert de temperatuur uiterstens tussen dag en nacht. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

De ijskap van Groenland

De ijskap van Groenland is een uitgestrekt gebied van ijs die ongeveer 80% van de oppervlakte van Groenland bedekt. Het is de tweede grootste ijsvlakte in de wereld, na die van Antarctica.

Een gedeelte van de bovenste lag van het ijs van deze ijskap smelt tijdens de zomer. Het gebied waar dit plaatsvindt is met ongeveer 16% toegenomen in de periode tussen 1979 en 2002, een oppervlakte vergelijkbaar met de grootte van Zweden.

De omvang van seizoensgebonden smelting van de ijskap van Groenland 1992-2002 (markering in oranje en rood) (Bron: GreenFacts, gebaseerd op Arctic Climate Impact Assessment)

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is in het leven geroepen door twee VN-organisaties, de World Meteorological Organization en het United Nations Environment Programme. Doel is kennis over het klimaatsysteem en het klimaatbeleid te beoordelen en samen te vatten ten behoeve van het beleid (Bron: GreenFacts, op basis van de IPCC website  )

Meer…

Koolstofdioxide (CO2)

Een kleur- en reukloos niet brandbaar gas, dat in lage concentraties aanwezig is in de lucht die we inademen (ongeveer drie honderdsten van één procent per volume). Koolstofdioxide wordt geproduceerd bij verbranding van elke stof die koolstof bevat. Het is eveneens een product van ademhaling en fermentatie. Planten absorberen koolstofdioxide door fotosynthese. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Landgebruik

Het menselijke gebruik van een gedeelte van het land voor een bepaald doel (zoals irrigatie-landbouw of ontspanning). Veranderingen van het landgebruik kunnen een invloed hebben op de eigenschappen van het oppervlak van de Aarde, met een mogelijk impact op het klimaat, op lokaal of op globaal vlak.

Beïnvloed door, maar niet synoniem aan grondbedekking. (Bron: GreenFacts)

Methaan

Methaan is een kleurloos, ontvlambaar, niet-toxisch gas met de chemische formule CH4. Dit gas wordt op natuurlijke wijze gevormd door de ontbinding van organische stoffen. Moerassen, levende dieren en energie zijn de belangrijkste bronnen van methaan emissies in de atmosfeer, waar het als een broeikasgas optreedt.

Methaan is tevens een belangrijke component van natuurlijk gas. Het wordt vooral uit geologische lagen ontgonnen voor brandstof en industrieel gebruik. (Bron: GreenFacts)

Stikstofoxide

Stikstofoxide is een kleurloos, niet ontvlambaar gas met de chemische formule N2O. Het gas wordt op natuurlijke wijze verspreid door bacteriën. De sector en industrie van levende dieren zijn de belangrijkste antropogene bronnen van stikstofoxide emissies. Stikstofoxide dat vrijkomt in de atmosfeer gedraagt zich als een sterk broeikasgas. (Bron: GreenFacts)

Zoutgehalte

De meting van zout-concentratie in water. (Bron: GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Gefluoreerde gassen Welkom pagina
Bij koeling of airconditioning gebruikt men vaak gefluoreerde gassen.
A-Z Lijst