Talen:
Home » Watervoorraden » Begrippenlijst

Watervoorraden

 

Begrippenlijst over Watervoorraden

Atmosfeer

De massa lucht die de Aarde omringt.

De atmosfeer bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%) en sporen van andere gassen zoals argon, helium, koolstofdioxide en ozon.

De atmosfeer heeft een belangrijke rol bij de bescherming van leven op de Aarde, zij absorbeert ultraviolette zonne-straling and tempert de temperatuur uiterstens tussen dag en nacht. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biodiversiteit

Biodiversiteit is een samentrekking van de woorden "biologische" en "diversiteit". Diversiteit betekent verscheidenheid. Biodiversiteit verwijst naar het aantal, de verscheidenheid en de variabiliteit van alle levende organismen: dieren, planten, zwammen en micro-organismen.

Hieronder valt de diversiteit binnen de soorten (genetische diversiteit), tussen de soorten (soortendiversiteit) en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren (ecosysteemdiversiteit). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Droge gebieden

Droge gebieden zijn ecosystemen gekenmerkt door een tekort aan water. Ze omvatten landbouwgronden, graslanden, gebieden met stuikgewas, savanne, halfwoestijnen en woestijnen.

Het tekort aan water beperkt de productie van gewassen, voeder, hout en andere ecologische diensten.

Er zijn vier soorten droge gebieden: droge subhumide, semi-aride, aride, en hyper-aride gebieden, die een steeds groter droogte-index of tekort aan water vertonen. (Bron: GreenFacts based on Millennium Ecosystem Assessment  Glossary , vertaald door GreenFacts. )

Meer…

Duurzaamheid

Een kenmerk of toestand waarin de behoeften van de huidige, plaatselijke bevolking voldaan kunnen worden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties of bevolkingen om hun behoeften te dekken aangetast wordt.

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Gletsjer

Een bewegend lichaam bestaande uit ijs dat zich op het land vormt door de accumulatie en verdichting van sneeuw, en dat naar beneden glijdt als gevolg van de zwaartekracht en van zijn eigen gewicht. (Bron: USGS Benchmark Glaciers , vertaald door GreenFacts)

Meer…

Grondwater

Water onder het aardoppervlak in de ruimte tussen bodemdeeltjes en tussen rotslagen. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts)

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Milieucyclus

Een natuurlijk proces waarbij elementen in verscheidene vormen constant worden gerecycleerd tussen de verschillende milieucompartimenten (bv. lucht, water, bodem, organismen).

Voorbeelden ervan zijn de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus en de waterkringloop. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Ontbossing

De omzetting van bebost land in niet-bebost land als gevolg van menselijke activiteiten. (Bron: Forest Carbon Accounting Definitions , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Pesticide

Pesticiden zijn toxische chemische stoffen die worden gebruikt om onkruiden of organismen te bestrijden die als hinderlijk of schadelijk worden beschouwd (bv. insecticiden tegen insecten, fungiciden tegen schimmels, herbiciden tegen planten, rodenticiden tegen knaagdieren). (Bron: GreenFacts)

UN World Water Assessment Programme

Het World Water Assessment Program (WWAP) werd in 2000 opgericht en is het water-programma van de Verenigde Naties. Gevestigd in de UNESCO, WWAP bestudeeet zoetwater kwesties om aanbevelingen voor te stellen, case studies te ontwikkelen, de beoordeling capaciteit op nationaal niveau te versterken en de besluitvorming te verbeteren.

Haar belangrijkste product, de World Water Development Report (WWDR), is een periodieke, uitgebreide analyse die een gezaghebbende beeld van de toestand van de wereld zoetwatervoorraden weergeeft. (Bron: World Water Assessment Programme  , vertaald door GreenFacts. )

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Vandaag functioneert de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO) als een laboratorium van ideeën en als een standaardzetter voor het smeden van universele akkoorden over opkomende ethische kwesties. De Organisatie verspreidt en deelt ook informatie en kennis, terwijl ze haar Lidstaten helpt om hun sociale en institutionele capaciteiten in diverse velden te ontwikkelen. In het kort promoot UNESCO internationale coöperatie onder haar 191 [sinds maart 2005] Lidstaten en zes Geassocieerde Leden in de velden van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. (Bron: UNESCO website , vertaald door GreenFacts. )

Zoetwater

Water dat niet zout is, bijvoorbeeld water in meren, stroompjes en rivieren, maar niet in zeeën en oceanen. Wordt ook gebruikt om te verwijzen naar organismen die in zoetwater leven, bijvoorbeeld "zoetwatervis". (Bron: GreenFacts)

Meer…

Zure regen

Regen (of sneeuw) die zuur (pH lager dan 5.6) geworden is na interactie met verontreinigende gassen, zoals zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx).

Zure regen kan verzuring van het oppervlaktewater, de bodem en ecosystemen veroorzaken. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Zware metalen

Metalen met een hoog atoomgewicht, bijvoorbeeld kwik, chroom, cadmium, arseen en lood.

Ze kunnen zelfs in lage concentraties levende organismen schade toebrengen en hebben de neiging zich in de voedselketen op te stapelen. (Bron: US EPA Drinking Water Glossary , vertaald door GreenFacts)


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
Watervoorziening beoordening Welkom pagina
Hoe werken vaccins en is er nog vooruitgang te boeken?
A-Z Lijst