Talen:
Home » CO2 Opvang en Opslag » Begrippenlijst

CO2 Opvang en Opslag

 

Begrippenlijst over CO2 Opvang en Opslag

Atmosfeer

De massa lucht die de Aarde omringt.

De atmosfeer bestaat uit stikstof (78%), zuurstof (21%) en sporen van andere gassen zoals argon, helium, koolstofdioxide en ozon.

De atmosfeer heeft een belangrijke rol bij de bescherming van leven op de Aarde, zij absorbeert ultraviolette zonne-straling and tempert de temperatuur uiterstens tussen dag en nacht. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn niet-fossiele brandstoffen. Ze zijn energiedragers die de energie opslaan welke afgeleid is van organische materialen (biomassa), inclusief plantenmateriaal en dierafval.

Ze kunnen vast zijn zoals brandhout, houtskool en houtpellets; vloeibaar zoals ethanol, biodiesel en pyrolytische oliën, of in gasvorm zoals biogas. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Biomassa

De totale hoeveelheid of massa organisch materiaal afkomstig van levende organismen in een bepaalde zone, op een gegeven moment. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Broeikasgassen

Broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en Ozon (O3) zijn gascomponenten van de atmosfeer, zowel van natuurlijke als van menselijke oorsprong, die de stralingen van het aardoppervlakte, van de atmosfeer en de wolken, absorberen en terugkaatsen. Deze eigenschap veroorzaakt het broeikaseffect. (Bron: GreenFacts)

Chemische verbinding

Een stof bestaande uit twee of meer chemische elementen, die in een vaste verhouding voorkomen. (Bron: CORIS glossary , vertaling door GreenFacts)

Meer…

Ecosysteem

Een ecologische eenheid die bestaat uit een complex systeem van interacties tussen levende groepen (planten, dieren, schimmels en micro-organismen) en de omgeving waarin ze leven. Ecosystemen hebben geen vaste grenzen; een meer op zich, een stroomgebied of een volledige regio kunnen beschouwd worden als een ecosysteem. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Fossiele brandstof(fen)

Een algemene term voor brandbare ondergrondse geologische afzettingen van organisch materiaal, gevormd door planten en dieren, die door blootstelling aan hoge temperatuur en druk in de aardkorst tijdens honderden of miljoenen jaren in ruwe olie, kool, aardgas of zware oliën omgezet werden. (Bron: Op basis van U.S. EPA Glossary of Climate Change terms  )

Gecombineerde Cyclus met Geïntegreerde Vergassing (IGCC)

Een installatie die gebruik maakt van gas afkomstig van hoogzwavelig steenkool, residuen raffinageresten van zware aardolie of biomassa.

IGCC is een geavanceerde technologie toegepast in elektriciteitscentrales, die toelaat de emissies van NOx, SO2 en fijn verdeelde deeltjes te verminderen en de brandstofefficiëntie van steenkool te verbeteren.

Het is een combinatie van twee technologieën:

  • de vergassing van steenkool, om een gas te produceren (syngas of synthesegas) die zuiver verbrandt.
  • de gecombineerde gasturbinecyclus, wat de meest efficiënte methode van elektriciteitsproductie is met het huidige, commercieel beschikbare gas (een gasturbinegenerator wekt elektriciteit op en de overtollige warmte wordt gebruikt om stoom te maken om, via een stoomturbine, bijkomende elektriciteit op te wekken).
Grondwater

Water onder het aardoppervlak in de ruimte tussen bodemdeeltjes en tussen rotslagen. (Bron: ATSDR Glossary of Terms , vertaald door GreenFacts)

Hydraten

Een ijsachtige verbinding gevormd door de reactie van water en koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) of gelijkaardige gassen. (Bron: IPCC  Glossary, vertaald door GreenFacts )

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

"Het IWOIB is een Instelling van Openbaar Nut, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie van 26 juni 2003. De opdrachten van dit Instituut behelzen de aanmoediging, de ondersteuning en de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie in overeenstemming met het beleid van het Gewest terzake.

Op deze basis verleent het IWOIB een financiële steun aan projecten voorgesteld door ondernemingen, universiteiten en hogescholen gevestigd in het Gewest." (Bron: ISRIB Website )

Intergovernmental Panel on Climate Change

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is in het leven geroepen door twee VN-organisaties, de World Meteorological Organization en het United Nations Environment Programme. Doel is kennis over het klimaatsysteem en het klimaatbeleid te beoordelen en samen te vatten ten behoeve van het beleid (Bron: GreenFacts, op basis van de IPCC website  )

Meer…

Klimaatverandering

De fluctuaties op lang termijn van temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde.

Tijdens de Conventie over de Klimaatverandering van de Verenigde Naties werd klimaatverandering ook omschreven als “verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de atmosfeer wijzigen en die zich toevoegt aan de veranderlijkheid van het natuurlijke klimaat en met vergelijkbare perioden kan worden waargenomen.” (Bron: CoRIS Glossary , vertaald door GreenFacts )

Koolstofsequestratie

Het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer en de opslag ervan in koolstofputten (bijvoorbeeld oceanen, bossen en bodems) via natuurkundige of biologische processen zoals fotosynthese.

Mensen hebben geprobeerd om de koolstofsequestratie te verhogen door het aanplanten van nieuwe bossen. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Methaan

Methaan is een kleurloos, ontvlambaar, niet-toxisch gas met de chemische formule CH4. Dit gas wordt op natuurlijke wijze gevormd door de ontbinding van organische stoffen. Moerassen, levende dieren en energie zijn de belangrijkste bronnen van methaan emissies in de atmosfeer, waar het als een broeikasgas optreedt.

Methaan is tevens een belangrijke component van natuurlijk gas. Het wordt vooral uit geologische lagen ontgonnen voor brandstof en industrieel gebruik. (Bron: GreenFacts)

Milieucyclus

Een natuurlijk proces waarbij elementen in verscheidene vormen constant worden gerecycleerd tussen de verschillende milieucompartimenten (bv. lucht, water, bodem, organismen).

Voorbeelden ervan zijn de koolstof-, stikstof- en fosforcyclus en de waterkringloop. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Minerale carbonatatie

De reactie van koolstofdioxide met silicaatbevattend magnesium en calcium, om geologisch stabiele, milieuvriendelijke koolzuurhoudende mineralen (calciet en magnesiet) te vormen, die de opslag van CO2 in een stabiele, inerte en vaste vorm mogelijk maken. (Bron: Op basis van Mineralogical Association of Canada , vertaald door GreenFacts. )

pH

De pH is de maatstaf voor de concentratie protonen (H+) in een oplossing en bijgevolg haar zuurtegraad of alkaliteit. Het concept werd in 1909 door S.P.L. Sørensen geïntroduceerd. De p staat voor het Duitse “Potenz”, wat vermogen of concentratie betekent, en de H voor het waterstofion (H+). Voor een leek, is de pH-waarde een benaderend cijfer tussen 0 en 14, dat aangeeft of een oplossing zuur (pH < 7), basisch (pH > 7) of neutraal (pH = 7) is. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Rookgas

De rook die uit een schouw ontsnapt na verbranding in de brander. Het kan stikstofoxides, koolstofoxides, waterdamp, zwaveloxiden, partikels en vele chemische vervuilers bevatten. (Bron: US Environmental Protection Agency Glossary  , vertaald door GreenFacts )

Scenario

Een aannemelijke en vaak vereenvoudigde beschrijving van de manier waarop de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen, gebaseerd op een samenhangend en onderling verenigbare reeks veronderstellingen over belangrijke sturende krachten (bijv. snelheid van technologische veranderingen, prijzen) en relaties.

Scenario's, die noch voorspellingen, noch plannen zijn, hebben soms een “verhaallijn”. Er kunnen plannen zijn opgenomen in scenario's, maar vaker zijn ze gebaseerd op aanvullende informatie uit andere bronnen. (Bron: Millennium Ecosystem Assessment  Glossary, Vertaald door GreenFacts )

Soort

Een groep organismen die van alle andere groepen organismen verschillen en die in staat zijn om zich voort te planten en vruchtbaar nageslacht te produceren. Dit is de kleinste indelingseenheid voor planten en dieren. (Bron: OceanLink Glossary of Common Terms and Definitions in Marine Biology , vertaald door GreenFacts )

Meer…

Stoom- en gascentrales

Stoom- en gascentrales gebruiken een geavanceerde techniek van elektriciteitsproductie, die toelaat de brandstofefficiëntie van aardgas te verhogen. De nieuwste Noord-Amerikaanse en Europese elektriciteitscentrales zijn van dit type.

Een gasturbinegenerator wekt elektriciteit op en de overtollige warmte wordt gebruikt om stoom te produceren om, via een stoomturbine, bijkomende elektriciteit op te wekken (Bron: GreenFacts)

Superkritisch koolstofdioxide

Een superkritisch fluïdum is een stof die zijn kritisch punt heeft overschreden. Het kritisch punt is de hoogste temperatuur en druk waaronder de stof als een gas en een vloeistof in evenwicht kan bestaan. De stof heeft de unieke eigenschap om zich door vaste stoffen te verspreiden zoals een gas, en materialen op te lossen zoals een vloeistof. Bovendien kan het gemakkelijk van densiteit veranderen met zeer kleine wijzigingen in temperatuur of druk. Deze eigenschappen maken het geschikt als vervangmiddel voor organische oplosmiddelen.

Koolstofdioxide gedraagt zich gewoonlijk in de lucht als een gas of, in bevroren toestand, als een vaste stof, ook droog ijs genoemd. Boven zijn kritische temperatuur en druk, gedraagt het zich als een superkritische vloeistof en kan eigenschappen aannemen die het midden houden tussen een gas en een vloeistof.

Superkritisch koolstofdioxide wordt bijvoorbeeld gebruikt door koffieproducenten als decafeïnerend solvent, omwille van zijn lage toxiciteit en geringe milieu-impact. (Bron: GreenFacts)

United Nations Environment Programme

UNEP, het Milieu Programma van de Verenigde Naties, opgericht in 1972, heeft als doel het stimuleren van duurzame ontwikkeling door middel van deugdelijke milieu-praktijken. De activiteiten omvatten ondermeer de promotie van milieu-wetenschap en –informatie, een waarschuwings- en noodprogramma bij natuurrampen en noodsituaties. (Bron: UNEP website  )

Ureum

Organische verbinding bestaande uit koolstof, stikstof, zuurstof en waterstof en die goed oplosbaar is in water.

Bij zoogdieren is ureum eveneens een afvalproduct van verteerde eiwitten dat normaal gezien door de nieren gefilterd wordt en via de urine uit het lichaam uitgescheiden wordt.

Ureum wordt voornamelijk commercieel gebruikt als meststof, maar er zijn vele andere industriële toepassingen. Het kan bijvoorbeeld dienen als grondstof voor de aanmaak van andere chemische producten en wordt gebruikt als een ingrediënt in cosmetica. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Verbeterde oliewinning (met CO2)

De injectie van CO2 in uitgeputte oliereservoirs om meer olie op te halen dat wat door een conventionele boring mogelijk zou zijn. (Bron: GreenFacts, based on CSLF glossary  )

Meer…

Verbranding van verpulverd kool

Refereert naar elk verbrandingsproces dat gebruik maakt van heel fijn vermalen steenkool. De verpulverde steenkool wordt in de verbrandingszone van een verbrandingsoven geblazen en verbrand sneller en efficiënter doordat de fijngemalen steenkool een grotere oppervlakte heeft dan grotere deeltjes. (Bron: GreenFacts )

Verdrag van London

De Intergouvernementele Conferentie over de Conventie van het Storten van Afval in Zee aanvaardde in 1972 een verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, ook het Verdrag van London genoemd.

Dit was het eerste grote, globale initiatief gericht op de bescherming van het mariene milieu tegen het niet-gereglementeerd dumpen van afval. Het verdrag werd van kracht op 30 augustus 1975. Momenteel hebben 82 staten dit verdrag ondertekend. (Bron: International Marine Organization , vertaald door GreenFacts )

Verdrag van OSPAR

Het in 1992 afgesloten Verdrag van OSPAR [oorspronkelijk de Verdragen van Oslo en Parijs], is het huidige beheersinstrument voor de internationale samenwerking betreffende de bescherming van het mariene milieu in het noordoosten van de Atlantische Oceaan.

Het combineerde en actualiseerde het verdrag van Oslo (1972) over het dumpen van afval in zee en het Verdrag van Parijs (1974) over zeevervuiling door bronnen op het land. (Bron: OSPAR convention , vertaald door GreenFacts )

Vloeibaar petroleumgas

Een mengsel van butaan, propaan en andere lichte koolwaterstoffen, afkomstig van de raffinage van ruwe olie. Dit gasmengsel kan gekoeld of lichtjes samengedrukt worden om in vloeibare toestand gebracht te worden en dit teneinde de opslag en het transport te vergemakkelijken. (Bron: GreenFacts)

Waterdamp

Water in gasvormige toestand.

In de atmosfeer gedraagt het zich als een broeikasgas. (Bron: GreenFacts)

Meer…

Watt

Symbool: W

Eénheid van vermogen die overeenkomt met 1 joule energie per seconde (1 J/s). (Bron: GreenFacts)

Meer…

Zoutwaterformaties

Een diep gelegen, ondergrondse rotslagen bestaande uit doorlaatbare materialen die zeer zoute vloeistoffen bevatten. (Bron: IPCC  Glossary, vertaald door GreenFacts. )


Andere publicaties die u wellicht interesseren...
COP26 Welkom pagina
Belangrijkste besluiten van het klimaatpact van Glasgow aangenomen op de 26e COP26
Biologische diversiteit Welkom pagina
De belangrijkste besluiten die zijn aangenomen door de 14e Conferentie van de Partijen (COP) bij het Verdrag inzake biologische biodiversiteit.
Eenmalig-gebruik kunststoffen  Welkom pagina
Herbruikbaar tafelgerei doet het in alle studies consistent beter dan tafelgerei voor eenmalig gebruik en voor de meeste milieueffectcategorieën.
A-Z Lijst